Czynniki obiektywne i subiektywne pracy ludzkiej

Organizm ludzki przystosowany jest do życia w określo­nych warunkach środowiskowych. Obejmują one wiele elementów, których zachwianie równowagi może spowodować poważne zakłó­cenia w funkcjonowaniu organizmu. Wielkość takich czynników, jak oświetlenie, barwa, hałas, temperatura, z punktu widzenia możliwości przystosowawczych człowieka pozostawać muszą w dość wąskich granicach, gdyż w przeciwnym razie wywołane kry­zysy powodują uczucie niezadowolenia, spadek wydajności, zabu­rzenia kontaktów interpersonalnych, a przy większych wahaniach wpływają na wypadki, niezdolność do wykonywania pracy i zabu­rzenia w funkcjonowaniu mechanizmów fizjologicznych. Stąd też wynika ogromna rola, jaką odgrywa przystosowanie fizycznych warunków pracy do psychofizycznych właściwości człowieka. Za­gadnieniem tym zajmuje się psychologia inżynieryjna, badająca wpływ poszczególnych czynników środowiskowych na wydajność i sprawne funkcjonowanie procesów psychicznych.